• Kocanızın Sizden Vazgeçememesi İçin Dua

  Sevdiğinizin yada eşinizin sizden kopup gitmemesi sizi herşeyden çok sevmesi size asla ahyır diyememesi için aşağıdaki duayı okuyunuz. bu duaya 40 gün devam ediniz.

  Âmentü billâhi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusuli-hi ve yevmil-âhıri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi mi-nallâhi teâlâ velba’sü ba’delmevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve-eşhedu enne Muhammeden abdü-hu ve resûlühu.

 • Sevdiğinin Sana Hayır Diyememesi İçin Dua

  Bir mum üzerine 41 defa ”ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” diyerek üflersin. Mumu bitene kadar yakarsın. Sevdiğin senin aşkından yanıp tutuşur sensiz yapamaz, inanarak yapmak önemli.Bu uygulamanın etkisini görenler genellikle eskiden sizi sevmiş biri sürekli olarak rüyalarında sizi görmeye başlayacaktır

  Bismillahirrahmanirrahim. Vaadallahüs sabirine nasran. Ve kaddere İsmen yetevekkeie aleyhi ecren. Ve şeraha limenyüfevvizu ileyhi sadren. Fe-inne ma-al usri yüsren, İnne maal usri yüsra. İnne kitabel eb-rari lefi illiyyin. Ve ma edrake ma illiyyun. Kitabün merkum. Yeşhedühül mukarrebun

  Gelen Aramalar:

  • sevdiğinin sensiz duramamasi için dua
 • Eski Sevgilinin Ayaklarına Kapanması İçin Dua

  Sevdiğinin kalbini kendine bağlamak için onun ve senin birer eşyasını yan yana koyup üzerlerine:

  Yevme te’tis semâü bi dühânin mübin,Yağşen nâs,hâzâ azâbün elim.

  40 defa okuduktan sonra da 1000 defa ya vedud çekersiniz. Sevdiğiniz kişi okuduğunuz eşyayı taşııdığında sizde kendinizinkini taşımalısınız sürekli olması şart değil bir kere ilk kullanmada etkisini gösterir.

  Gelen Aramalar:

  • sevdiğinin eşyasına okunacak dua
  • sevgilinin eşyasına okunacak dua
 • Sevdiğinizin Sizi Herşeyden Çok Sevmesi İçin Dua

  Sevdiğin kişinin senden ayrı kalmasını sensiz nefes bile alamamasını istiyorsanız aşağıdaki duayı okuyarak bu isteğinize hemen kavuşabilirsiniz.40 gece boyunca gece yarısından sonra 1000 defa aşağıdaki dua okunur.
  BİSMİLLAHİRRAHMANNİRRAHİM
  YA VAHİDÜL BAKİ EVVELÜ KÜLLİ ŞEY-İN VE AHİRUHU AMİN
  Bu dua ile sevdiğiniz kişi yavaş yavaş size bağlanır ve sizsiz yapamaz duruma gelir.

  Gelen Aramalar:

  • ya vahidül baki evvelü külli şeyin ve ahiruhu
  • ya vahıdul bakı
  • ya vahidül baki evvelü
  • beni herseyden cok sevmesi icin dua
 • Sevilenle Tekrar Beraber Olma Duası

  Sevdiğiniz kişinin size aşık olması için aşağıdaki duayı okuyarak bu isteğinize hemen kavuşabilirsiniz.Sevdiğiniz ama ayrıldığınız kişiyle tekrar barışmak için aşağıdaki duayı 7 gece saat 3 te niyet ederek okuyun.

  Bismillahirrahmanirrahim
  Allahümme,ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya rezzaku,ya fettahu,ya basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.Amin.
  Anlamı:
  Ey kapıları açan,ey sebepleri hazırlayan,ey kalpleri istedigi tarafa çeviren,ey yolunu şaşiranlara yol gösteren,ey yardım isteyenlere yardım eden,ey mahzunları sevindiren Allahım.Ey rabbim sana tevekkül ettim,Ey rabbim işimi sana havale ettim,Ey rızıklari veren,ey herşeyi açan,ey herşeyi ferahlatan,Yarattıklarının en hayırlısı Hz.Muhammed(sav)\’e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun.

 • Sevdiğinizi Size Kesin Aşık Etmek

  Sevdiğinizin size dönmesi ve aşık olması için aradığınız bulduğunuz yöntemler hep çaresiz kaldıysa ve ümidiniz tükendiyse aşağıdaki duayı okuyarak bu isteğinize hemen kavuşabilirsiniz.Eski sevgilinle barışmak ve tekrar sevgili olup aşk yaşamak için aşağıdaki duayı her gün 90 gün boyunca yatsı namazından sonra 441 defa okuyup ardından sabah namazına kadar olan sürede ya vedud esmasını okumalısınız. Bu çok etkilidir zaten ilk 30 günde değişikliği farkediyorsunuz.
  Dua budur:
  “Bede’tü bibismillehi ruhi bihi nehtedet. İle keşfi esrarin bibatinihi intavet.

  Ve salleyte fişşani ala hayrü halkihi. Muhammedin men zahaddalalete velğalet.

  İlahi lekad aksemtü biismike daiyen. Biacin ehvecin celcelutin helhelet.

  Seeltüke bil ismil azami gadruhü. Ve yessir umri ye elihi bisalmehet.

  Ve ye hayyü ye gayyumu ed’üke racian. Bievin eyucin celceliyyütin helhelet.

  Bisamsamin tamtamin ve ye hayra bezi hin. Bimihrasi mihrasi mihrasin bihin neru uhdimet.

  Biacin ehucin ya ilahi muhevvicin. Ve ya celcelutin bil icabeti helhelet.

  Lituhyi hayatel kalbi min denesin bihi. Bigayyumin gamessiru fihi ve eşragat.

  Aleyye ziyaun minbeverigi nurihi. Feleha ale veçhi senaün ve ebragat.

  Ve subbe ale kalbi şeabibu rahmetin. Bihikmeti mevlanel kerimi feentagat

  Ehatat bihil enveru min külli canibin. Ve heybetü mevlenel azimi bina alet.

  Fe Sübhaneke’llahümme ye hayra bariin. Ve ye hayra hallagin ve ekramel men beat.

  Febelliğini gasdi ve külle meraribi. Bihaggi hurüfin bilhicai tecemmeat.

  Bisırrı hurüfin üdiat fi azimeti. Binüri nüri senail ismi verrühi gad alet.

  Efizli min’el envari ya Rabbi feyzuhü. Bissirri ve ahya meyyiti kalbi bisalsalat.

  Ele ve elbisenni heybeten ve celaleten. Ve küffe yedel a’dai anni bi ğalmehet.

  Ele ve ahcübenni min adüvvin ve hasidin. Bi hakkı şemahın eşmehın sellemet semet.

  Bi nüri celalin bazihın ve şerantahın. Bi kuddüsin berkütin bihiz zulmatüncelet.

  Ele vakdı ya Rabbahü bin nüri haceti. Bi nüri eşmehin celya serian kadınkadat.

  Biyadin ve yayühin nemühin asaliyen. Ve ya aliyen yessir ümuri bi saysalet.

  Ve amnahni ya zel celali kerameten. Bi esrari ilmin ya haliymü bikencelet.

  Ve hallısni min külli hevlin ve şiddetin. Eya cabiral kalbil kesiyri minel habet.

  Ve ahrisni ya zelcelali bi kafi kün. Bi nassı hakıymı katııs sırri asbelet.

  Ve sellim bi bahrin ve a’tıni hayra berriha. Fe ente melazi vel kürubi bikencelet.

  Ve subbe aleyyer rizka sabbate rahmetin. Fe ente racaul alemiyne velev tağat.

  Ve asmim v ebkim sümme a’mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet.

  Ve fi havsemin mea devsemin mea devsemin ve berasemin. Tehassantü bil isnil azıymi minelğalet.

  Ve a’tıf kulübel aleymiyne bi eshira. Aleyye ve elbisenni kabulen bi şelmehet.

  Ve yessir umürana ya ilahi ve a’tına. Minel ızzi vel ulya bi şemhın ve eşhamet.

  Ve esbil eleynes setra veşfi kulübena. Fe ente şifaün lil kulübi minel ğaset.

  Ve barik lenallahümme fi cem’ı kesbina. Ve hülle uküdel usri biyayühin irtehat.

  Biyahin ve yayühin ya hayra bazihın. Ve ya men lenelerzaku min cüdihi nemet.

  Nehruddü bikel a’dae min külli vichetin. Ve bil ismi termihim minel bu’di bişşetet.

  Ve ahzilhüm ya zelcelali bi fadli men. İleyhi seat dabbül felati ve kad şeket.

  Fe ente recai ya ilahi ve seyyidi. Fe fülle lemimel ceyşi in rame bi adet.

  Ve küffe cemiyal mudırrine keydehüm. Ve anni bi aksamike hatmen ve ma havet.

  Fe ya hayra mes’ulin ve ekramel men a’ta. Ve ya hayra me’mulin ila ümmetin halet.

  Ekıd kevkebi bil ismi buran ve behceten. Meded dehri vel eyyami ya nuru celcelet.

  Biacin ahucin celemhucin celaletin. Celilin celcelutin cemahin temehracet.

  Bi ta’dadi ebrumin ve simrazi ebramin. Ve behrati tibrizin ve ümmin teberreket.

  Tükadü siracün nuri sirran beyaneten. Tükadü siracüs sürci sirran tenevverat.

  Bi nuri celalin bazıhın ve şerantahın. Bi kuddüsi berkütin bihin naru uhmidet.

  Biyahin ve yayühin nümuhin esaliyen. Bi tamtamin mihraşin li naril ıda semet.

  Bi halin ehilin şel’ın şel’ubin şaliın. Tahiyyın tahubin taytahübin tayyatahet.

  Enühın bi yemlühın ve ebruhın uksimet. Bi temliyhı ayatin şemuhın teşemmehat.

  Ebaziha beyzühın ve zeymühın ba’deha. Hamaruhı yeşrühın bi şerhın teşemmehat.

  Bi belhın ve simyanin ve bazuhın ba’deha. Bi zeymühın eşmühın bihil kevnu ummirat.

  Bi şelmehatin akbil düai ve kün meıy. Ve kün li minel a’dai hasbi fe kad beğat.

  Fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha. Ve ya aytala hatlür riyahı tehalhalet.

  Bikel havlü ves savlüs şedidu li men eta. Libabi cenabike velteca zulmetüncelet.

  Bi taha ve yasin ve tasin kün lena. Bi tasim mimin lis seadetıkbelet.

  Ve kafin ve kayain ve aynin ve sadiha. Kifayetüna min külli aynin bina havet.

  Bi hamime aynin sümme sinin ve kafiha. Himayetüna minhel cibalü tezelzelet.

  Bi kafin ve nunin sümme hamimin ba’deha. Ve fi süretid dühani sirran kad uhkimet.

  Bi elifin ve lamin ven nisa ve uküdiha. Ve fi suretil en’ami ven nuri nüvvirat.

  Ve elifin ve lamin sümme rain bi sirriha. Alevtü bi nuril ismi min külli ma cenet.

  Ve elifin ve lamin sümme mimin ve raiha. İla mecmeil ervahi ver ruhi kad alet.

  Bi sirri havamimil kitabi cemiıha. Aleyke bi fadlin nuri ya nuru uksimet.

  Bi amme abese ven nazıati ve tarikın. Ve fi vessemai zatil bürucı ve zülzilet.

  Bi hakkı tebareke sümme nünin ve salin. Ve fi süretit tahmizi veş şemsi küvvirat.

  Ve bizzariyatiz zerri ven necmi iz heva. Ve bikterabet liyel ümuru tekarrabet.

  Ve fi süveril kur’ani hizben ve ayeten. Adede ma karael kari ve ma kad tenezzelet.

  Fe es’elüke ya mevlaye fi fadikellezi. Ala külli ma enzelte kütben tefaddalet.

  Bi ahiyyen şerahiyyen ezunayi sabvetin. Asbavüsin ali şeddaye aksemtü bi taytağat.

  Bi sirri büduhın ekhezetin betadin zehecin. Bivahil veha bil fethi ven nasri esreat.

  Bi nuri feceşin mea sazhazin ya seyyidi. Ve bil ayetil kübra eminni minel fecet.

  Bi hakkı fekacin mea mahmetin ya ilahena. Bi esmaikel hüsna ecirni mineş şefet.

  Hurufün li behramin alet ve teşamehat. Ve ismi asa musa bihiz zulmetün celet.

  Tevesseltü ya rabbi ileyke bi sirriha. Tevessüle zi züllin bihin nasühtedet.

  Hurufün bi ma’naha lehel fadlü şürrifet. Meden dehri vel eyyami ya rabbinhanet.

  Deavtüke ya Allahü hakkan ve inneni. Tevesseltü bil ayati cem’an i ma havet.

  Fetilke hurüfün nuri fecma havassaha. Ve hakkık meaniha bihil hayrü tümmimet.

  Vahdurni avnen hadimen müsehharan. Tuheymefyailü bihil kürbetüncelet.

  Fe sehhir li fiha hadimen yütıy’uni. Bi fadli hurufi ümmil kitabi ve ma telet.

  Ve es’elüke ya mevlaye fismikellezi. Bihi iza düiye cem’ul ümuri teyesserat.

  İlahi ferham da’fi vağfirli zelleti. Bi ma’kad deatkel enbiyau ve tevesselet.

  Eya halikıy ya seyyidi ıkdı haceti. İleyke ümuri ya ilahi tesellemet.

  Tevesseltü ya Rabbi ileyke bi ahmeda. Ve esmaikel husnelleti hiye cümmiat.

  Fe cüd va’fü vasfah ya ilahi bi tevbetin. Ala abdikel mikini min nazratin abet.

  Ve veffıkni lil hayri ves sıdkı vettüka. Ve eskinennil firdevse mea firkatin alet.

  Ve kün bi raufen fi hayati ve ba’de ma. Emütu ve elka zulmetel kabrin celet.

  Ve fil haşri beyyıd ya ilahi sahifeti. Ve sekkıl mevazini bi lutfike in eraddet.

  Ve cevvizni haddes sıratı mühervilen. Vahmini min harri narin ve ma havet.

  Ve samihi min külli zenbin ceneytühü. Vağfir hatıy’atiyel izame ve in alet.

  Feye hamilel ismillezi celle gadruhü. Teveffe bihi küllel umüri tesellemet.

  Fegatil vele tehşe veharib ve le tehaf. Vedus külle ardin bil vuhuşi teammerat.

  Ve egbil vele tehrab ve hasim men teşeü. Ve le tehşe be’sen lil mulüki velev havet.

  Fele hayyetün tehşe vele agrabun tera. Ve le esedün ye’ti ileyke bihemhemet.

  Ve le tehşe min seyfin ve le tağni hançerin. Ve le tehşe min rumhin ve le şerrin eshemet.

  Ceza men karae haza şefaatü ahmeda. Ve yuhşerru fil cennati mea hürin huffifet.

  Va’lem bi ennel Mustafa hayrü mürselin. Ve efdalü halkıllahi men kad teferrakat.

  Ve saddır bihi cahihi külle hacetin. Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat.

  Ve salli ilahi külle yevmin ve saatin. Alel mustafel muhtari ma nesmetün semet.

  Ve salli alel muhtari vel ali küllihim. Ke addi nebatil erdı ver rıyhı ma serat.

  Ve salli salaten temleül erda ves semae. Kevebli ğamamin ma’ruüdun tecelcelet.

  Fe yekfike ennellahe salla bi nefsihi. Ve emlakehü sallet aleyhi ve sellemet.

  Ve sellim aleyhi daimen mütevessilen. Meded dehri vel eyyami ma şemsun eşrakat.

  Ve sellim alel athari min ali haşimin. Adede ma haccel hacicu ve sellemet.

  Verda ya ilahi an ebi bekrin mea umera. Verda ala osmane mea hayderis sebet.

  Kezal alü vel ashabü cem’an cemiuhüm. Meal evliyai ves salihıyne ve ma havet.

  Mekalü aliyyin vebni amni Muhammedin. Ve sirru alümin lil halaikı cümmiat.”

 • Eski Sevgilinin Sana Birden Aşık Olması İçin Dua

  Eski sevgilinizden vazgeçemiyor ve unutamıyorsanız aşağıdaki duayı okuyarak bu istediğinize kavuşabilirsiniz. Bu dua sevdiğinizin kalbinize birden girmenizi sağlar ve onu size hemen aşık eder.

  Bu ayetleri her gün 44 er kez okumalısınız.

  Ve kale nisvetün fi’l-medîneti..” (ayet) “Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî. Lev enfakte ma fi’l-arzl vemian…” (ayet) “Summe innî elleftü beyne keza ibni keza ve keza binti keza.

 • Sana Değer Vermeyen Erkek İçin Okunacak Dua

  Bir sevdiğiniz var çok değer verdiğiniz herşeyden çok önemsediğiniz ama ne verdiğiniz değerin karşılığını alıyorsunuz nede önemseniyorsunuz. Aşağıdaki duayı okuyarak bu değeri kazanabilirsiniz.Aşık olduğunuz kişinin sizden vazgeçmemesi size daha çok bağlanamsı,sevgiliniz ile aranızı bozmak isteyen kişiler var ise aranızı düzeltecek bazı uygulamlar ve vefk çalışmaları yapabilirsiniz

  “Sümme’nsarafü sarafallahu kalûbehüm bi ennehüm kavmün la yefkahün. Ve cealnâ min beyni eydîhim şedden ve min halfihîm şedden…” ayet sonuna kadar.

  Gelen Aramalar:

  • sevgilim bana deger versin duası
 • Kocanın kadına bağlanması için dua

  Bu ism-i şerif bir kâğıt üzerine şu âyeti kerime ile birlikte yazılır:

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Fel yevme nüneccîke bi be-denike litekûne limen halfeke âyeten ve inne keslran minen-nasi an âyatina legafılûn.

  Yazdıktan sonra bunu üzerinde taşıyan kimseye, veba, taun gibi bulaşıcı hastalıklar gelmez ve düşmanları da kendisine zarar veremez.

  Gelen Aramalar:

  • esım benı aldatıyo ona ne duası okumalıyım
 • sevgilimi unutmak için kuvvetli büyü

  Aşk acısını unutamayan devamlı sevgilisini düşünen ve sevgilisini unutmak isteyen kişilerin uygulayacağı büyü uygulaması şöyledir

  Cumartesi günü birinci saat olan Zuhal saatinde aşağıdaki esma ve âyeti kerimeyi siyah bir kurşun levha üzerine nakşedip karanfil ile buhurladıktan sonra siyah yün iplik ile bir kuyuya sarkıtılırsa o kuyunun suyu çekilir ve yok olur.

  Esma ve âyeti kerime budur:

  baglama

   

  Yâ Metînü yâ Semî’u yâ Basîrü yâ Bedî’u yâ Müğnî yâ Muhîtu ism-i şerifleridir.Mezcelin bezcelin terkabin berheşin galmeşin hûtîrin ve inne alâ zehebin bihî lekadirûne.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı