• İlişkinizdeki Sıkıntıları İçin Dua

  Sübhanellezı esra bi abdihı leylem minel mescidil harami ilel mescidil aksallezı barakna havlehu li
  nüriyehu min ayatina innehu hüves semıul besıyr.(2)ve ateyna musel kitabe ve cealnahü hüdel li beni
  israiyle ella tettehızu min dunı vekıla.(3)zürriyyete men hamelna mea nuh innehu kane abden
  şekura.(4)ve kadayna ila benı israiyle fil kitabi le tüfsidünne fil erdı merrateyni ve le ta’lünne ulüvven
  kebıra.(5)fe iza cae va’dü ulahüme beasna aleyküm ıbadel lena ülı be’sin şedıdin fe casu hılaled diyar
  ve kane va’dem mef’ula.(6)sümme radedna lekümül kerrate aleyhim ve emdednaküm bi emvaliv ve
  benıne ve cealnaküm eksera nefıra.(7)in ahsentüm ahsentüm li enfüsiküm ve in ese’tüm feleha fe iz
  cae va’dül ahırati li yesuu vücuheküm ve li yedhulül mescide kema dehaluhü evvele merrativ ve
  liyütebbiru ma alev tetbıra.(8)asa rabbüküm ey yerhameküm ve in udtüm udna ve cealna cehenneme
  lil kafirıne hasıyra.(9)inne hazel kur’ane yehdı lilletı hiye akvemü ve yübeşşirul mü’minınellezıne
  ya’melunes salihati enne lehüm ecran kebıra.(10)ve ennellezıne la yü’minune bil ahırati a’tedna
  lehüm azaben elıma.(11)ve yed’ul insanü biş şerri düaehu bil hayr ve kanel insanü acula.(12)ve
  cealnel leyle ven nehara ayeteyni fe mehavna ayetel leyli ve cealna ayeten nehari mübsıratel li
  tebteğu fadlem mir rabbiküm ve li ta’lemu adedes sinıne vel hısab ve külle şey’in fassalnahü
  tefsıyla.(13)ve külle insanin elzemnahü tairahu fı unukıh ve nuhricü lehu yevmel kıyameti kitabey

  yelkahü menşura.(14)ikra’ kitabek kefa bi nefsikel yevme aleyke hasıba.(15)menihteda fe innema
  yehtedı li nefsih ve men dalle fe innema yedıllü aleyha ve la teziru vaziratüv vizra uhra ve ma künna
  müazzibıne hatt neb’ase rasula.(16)ve iza eradna en nühlike karyeten emarna mütrafıha fe fesku fıha
  fe hakka aleyhel kavlü fe demmernaha tedmıra.(17)ve kem ehlena minel kuruni mim ba’di nuh ve
  kefa bi rabbike bi zünubi ıbadihı habıram besıyra.(18)men kane yürıdül acilete accelna lehu fiha ma
  neşaü li men nürıdü sümme cealna lehu cehennem yaslaha mezmumem medhura.(19)ve men eradel
  ahırate ve sea leha sa’yeha ve hüve mü’minün fe ülaike kane sa’yühüm meşkura.(20)küllen nümiddü
  haülai ve haülai min atai rabbik ve ma kane ataü rabbike mahzura.(21)ünzur keyfe faddalna
  ba’dahüm ala ba’d ve lel ahıratü ekberu deracativ ve ekberu tefdıyla.(22)la tec’al meallahi ilahen
  ahara fe tak’ude mezmumem mahzula.(23)ve kada rabbüke elle ta’büdu illa iyyahü ve bil valedeyni
  ıhsana imma yeblüğanne ındekel kibera ehadühüma ev kilahüma fe la tekul lehüma üffiv ve la tenher
  hüma ve kul lehüma kavlen kerıma.(24)vahfıd lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur
  rabbirhamhüma kema rabbeyanı sağıyra.(25)rabbüküm a’lemü bima fı nüfusiküm in tekunu salihıyne
  fe innehu kane lil evvabıne ğafura.(26)ve ati zel kurba hakkahu vel miskıne vebnes sebıli ve la tübezzir
  tebzıra.(27)innel mübezzirıne kanu ıhvaneş şeyatıyn ve kaneş şeytanü li rabbihı kefura.(28)ve imma
  tu’ridanne anhümübtiğae rahmetim mir rabbike tercuha fe kul lehüm kavlem meysura.(29)ve la tec’al
  yedek mağluleten ila unukike ve la tebsutha küllel beştı fe tak’ude melumem mahsura.(30)inne
  rabbeke yebsütur riska li mey yeşaü ve yakdir innehu kane bi ıbadihı habıram besıyra.(31)ve la
  taktülu evladeküm haşyete imlak nahnü nerzükuhüm ve iyyaküm inne katlehüm kane hit’en
  kebıra.(32)ve la takrabüz zina innehu kane fahışeh ve sae sebıla.(33)ve la taktülün nefselletı
  harramellahü illa bil hakk ve men kutile mazlumen fe kad cealna li veliyyihı sültanen fe la yüsrif fil katl
  innehu kane mensura.(34)ve la takrabu malel yetımi illa billetı hiye ahsenü hatta yeblüğa eşüddehu
  ve evfu bil ahd innel ahde kane mes’ula.(35)ve evfül keyle iza kiltüm vesinu bil kıstasil müstekıym
  zalike hayruv ve hasenü te’vıla.(36)ve la takfü ma leyse leke bihı ılm innes sem’a vel besara vel füade
  küllü ülaike kane anhü mes’ula.(37)ve la temşi fil erdı merah inneka len tahrikal erda ve len teblüğal
  cibale tula.(38)küllü zalike kane seyyiühu ınde rabbike mekruha.(39)zalike mimma evha ileyke
  rabbüke minel hıkmeh ve la tec’al meallahi ilahen ahara fe tülka fı cehenneme melumem
  medhura.(40)e fe asfaküm rabbüküm bil benıne vettehaze minel melaiketi inasa innekü le tekulune
  kavlen azıyma.(41)ve le kad sarrafna fı hazel kur’ani li yezzekkeru ve ma yezıdühüm illa nüfura.(42)kul
  lev kane meahu alihetün kema yekulune izel lebteğav ila zil arşi sebıla.(43)sübhanehu ve teala amma
  yekulune ulüvven kebıra.(44)tüsebbihu lehüs semavatüs seb’u vel erdu ve men fıhinn ve im min
  şey’in illa yüsebbihu bi hamdihı ve lakil la tefkahune tesbıhahüm innehu kane halimen ğafura.(45)ve
  iza kara’tel kur’ane cealna beyneke ve beynellezıne la yü’minune bil ahırati hıcabem mestura.(46)ve
  cealna ala kulubihim ekinneten ey yefkahuhü ve fı azanihim vakra ve iza zekerte rabbeke fil kur’ani
  vahdehu vellev ala edbarihim nüfura.(47)nahnü a’lemü bima yestemiune bihı iz yestemiune ileyke ve
  iz hüm necva iz yekulüz zalimune in tetteiune illa racülem meshura.(48)ünzur keyfe darabu lekel
  emsale fe dallu fela yestetfy’une sebıla.(49)ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten en inna le
  meb’usune halkan cedıda.(50)kul kunu hıcareten ev hadıda.(51)ev halkam mimma yekbüru fı
  suduriküm fe seyekulune mey yüıydüna kulillezı fetaraküm evvele merrah feseyünğıdune ileyke
  ruusehüm ve yekulune meta hu kul asa ey yekune karıba.(52)yevme yed’uküm fe testecıbune bi
  hamdihı ve tezunnune il lebistüm illa kalila.(53)ve kul li ıbadı yekulülletı hiye ahsen inneş şeytane
  yenzeğu beynehüm inneş şeytane kane lil insani adüvvem mübına.(54)rabbüküm a’lemü bilküm iy
  yeşe’ yerhamküm ev iy yeşe’ yüazzibküm ve ma erselnake aleyhim vekıla.(55)ve rabbüke a’lemü bi
  men fis semavati vel ard ve le kad faddalna ba’dan nebiyyıne ala ba’dıv ve ateyna davude zebura.(56)
  kulid’ullezıne zeamtaüm min dunihı fe la yemlikune keşfed durri anküm ve la tahvıla.(57)ülaikellezıne

  yed’une yebteğune illa rabbihimül vesılete eyyühüm akrabü ve yercune rahmetehu ve yehafune
  azabeh inne azabe rabbike kane mahzura.(58)ve im min karyetin illa nahnü mühlikuha kable yevmil
  kıyameti ev müazzibuha azaben şedıda kane zalike fil kitabi mestura.(59)ve ma meneana en nürsile
  bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun ve ateyna semuden nakate mübsıraten fe zalemu biha ve ma
  nürsilü bil ayati illa tahvıfa.(60)ve iz kulna leke inne rabbeke ehata bin nas ve ma cealner ru’yelletı
  eraynake illa fitnetel linnasi veş şeceratel mel’unete fil kur’an ve nühavvifühüm fe ma yezıdühüm illa
  tuğyanen kebıra.(61)ve iz kulna lil melaiketiscüdu li ademe fe secedu illa iblıs kale e escüdü li men
  halakte tıyna.(62)kale e raeyteke hazellezı kerramte aleyye le in ehherteni ila yevmil kıyameti le
  ahtenikenne zürriyyetehu illa kalıla.(63)kalezheb fe men tebiake minhüm fe inne cehenneme
  ceazüküm cezaem mevfura.(64)vestefziz menisteta’te minhüm bi savtike ve eclib aleyhim bi haylike
  ve racilike ve şarikhüm fil emvali vel evladi veıdhüm ve ma yeıdühümüş şeytanü illa ğurura(65)inne
  ıbadı leyse leke aleyhim sültan ve kefa bi rabbike vekıla.(66)rabbükümüllezı yüzcı lekümül fülke fil
  bahri li tebteğu min fadlih innehu kane bi küm rahıyma.(67)ve iza messekümüd durru fil bahri dalle
  men ted’une illa iyyah felemma neccaküm ilel berri a’radtüm ve kanel insanü kefura.(68)e fe
  emintüm ey yahsife biküm canibel berri ev yürsile aleyküm hasıben sümme la tecidu leküm vekıla.(69)
  em emintüm ey yüıydekim fıhi taraten uhra fe yürsile aleyküm kasıfem miner rıhı fe yuğrikaküm bima
  kefartüm sümme la tecidu leküm aleyna bihı tebıa.(70)ve le kad kerramna benı ademe ve
  hamelnahüm fil berri vel bahri ve razaknahüm minet tayyibati ve faddalnahüm ala kesırim mimmen
  halakna tefdıyla.(71)yevme ned’u külle ünasim bi imamihim fe men utiye kitabehu bi yemınihı fe
  ülaike yakraune kitabehüm ve la yuzlemune fetıla.(72) ve men kane fı hazihı a’ma fe hüve fil ahırati
  a’ma ve edallü sebıla.(73)ve in kadu le yeftinuneke anillezı evhayna ileyke li tefteriye aleyna ğayrahu
  ve izel lettehazuke halıla.(74)ve lev la en sebbetnake le kad kidte terkenü ileyhim şey’en kalıla.(75)izel
  le ezaknake dı’fel hayati ve dı’fel memati sümme la tecidü leke aleyna nesıyra.(76)ve in kadu
  leyestefizzuneke minel erdı li yuhricuke minha ve izel la yelbesune hılafeke illa kalıla.(77)sünnete men
  kad erselna kableke mir rusülina ve la tecidü li sünnetina tahvıla.(78)ekımes salate li düluküş şemsi ila
  ğasekıl leyli ve kur’anel fecr inne kur’anel fecri kane meşhuda.(79)ve minel leyli fe tehecced bihı
  nafiletel leke asa ey yeb’aseke rabbüke mekamem mahmuda.(80)ve kur rabbi edhılnı müdhale sıdkıv
  ve ahricnı muhrace sıdkıv vec’al lı mil ledünke sültanen nesıyra.(81)ve kul cael hakku ve zehekal batıl
  innel batıle kane zehuka.(82)ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minıne ve
  la yezıdüz zalimıne illa hasara.(83)ve iza en’amna alel insani a’rada ve nea bi canibih ve iza messehüş
  şerru kane yeusa.(84)kul küllüy ya’melü ala şakiletih fe rabbüküm a’lemü bi men hüve ehda sebıla.(85)
  ve yes’eluneke anir ruh kulir ruhu min emri rabbı ve ma utıtüm minel ılmi illa kalıla.(86)ve lein şi’na le
  nezhebenne billezı evhayna ileyke sümme la tecidü leke bihı aleyna vekıla.(87)illa rahmetem mir
  rabbik inne fadlehu kane aleyke kebıra.(88)kul leinictemeatil insü vel cinnü ala ey ye’tu bi misli hazel
  kur’ani la ye’tune bi mislihı ve lev kane ba’duhüm li ba’dın zahıra.(89)ve le kad sarrafna lin nasi fı
  hazel kur’ani min külli meselin fe eba ekserun nasi illa küfura.(90)ve kalu len nü’mine leke hatta tef
  cüra lena minel erdı yembua.(91)ev tekune leke cennetüm min nehıyliv ve ınebin fe tüfecciral enhara
  hılaleha tefcıra.(92)ev tüskıtas semae kema zeamte aleyna kisefen ev te’tiye billahi vel melaiketi
  kabıla.(93)ev yekune leke beytüm min zuhrufin ev terka fis sema’ min külli meselin fe eba ekserun
  nasi illa küfura ve len nü’mine li rukıyyike hatta tünezzile aleyna kitaben nakraüh kul sübhane rabbı
  hel küntü illa beşerar rasula.(94)ve ma menean nase ey yü’minu iz caehümül hüda illa en kalu e
  beasellahü beşerar rasula.(95)kul lev kane fil erdı melaiketüy yemşune mutmeinnıne le nezzelna
  aleyhim mines semai meleker rasula.(96)kul kefa billahi şehıdem beynı ve beyneküm innehu kane bi
  ıbadihı habıram besıyra.(97)ve mey yehdillahü fe hüvel mühted ve mey yudlil fe len tecide lehüm
  evliyae min dunih ve nahşüruhüm yevmel kıyameti ala vücuhihim umyev ve bükmev ve summa

  me’vahüm cehennem küllema habet zidnahüm seıyra.(98)zalike cezaühüm bi ennehüm keferu bi
  ayatina ve kalu e iza künna ızamev ve rufaten e inna le meb’usune halkan cedıda.(99)e ve lem yerav
  ennellahellezı halekas semavati vel erda kadirun ala ey yahlüka mislehüm ve ceale lehüm ecelel la
  raybe fıh fe ebez zalimune illa küfura.(100)kul lev entüm temlikune hazine rahmeti rabbı izel le
  emsektüm heşyetel infak ve kanel insanü katura.(101)ve le kad ateyna musa tis’a ayatim beyyinatin
  fes’el benı israıle iz caehüm fe kale lehu fir’avnü innı le ezunnüke ya musa meshura.(102)kale le kad
  alimte ma enzele haülai illa rabbüs semavati vel erdı besair ve innı le ezunnüke ya fir’avnü
  mesbura.(103)fe erade ey yestefizzehüm minel erdı fe ağraknahü ve mem meahu cemıa.(104)ve
  kulna mim ba’dihı li benı israiyleskünül erda fe iza cae va’dül ahırati ci’na biküm lefıfa.(105)ve bil
  hakkı enzelnahü ve ibl hakkı nezel ve ma erselnake illa mübeşşirav ve nezıra.(106)ve kur’anen
  feraknahü li takraehu alen nasi ala müksiv ve nezzelnahü tenzıla.(107)kul aminu bihı ev la tü’minu
  innellezıne utül ılem min kablihı iza yütla aleyhim yehırrune lil ezkani sücceda.(108)ve yekulune
  sübhane rabbina in kane va’dü rabbina le mef’ula.(109)ve yehırrune lil ezkani yebkune ve yezıdühüm
  huşua.(110)kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike
  ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla.(111)ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev ve
  lem yekül lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül lehu veliyyüm minez zülli ve kebbirhü tekbiyren.

 • Aile İçindeki Dargınlık İçin Dua

  Aranız kötü olan sevgililer, eşler, arkadaşlar, dostlar veya iki aile bireyi arasındaki küslüğün bitip barış olması için bu uygulamayı azimle yapmalısınız.

  Uygulama söyle oluyor. 7 camiden su topluyorsunuz. hepsini bir pet siseye koyup niyet edip 7 yasini serif okuyup suya üfürüyorsunuz. 7 yudum siz 7 yudum da küsen, darilan veya kirilan kisiye iciriyorsunuz.

 • Aile İçinde Huzur Duası

  Karınız veya kocanız ile ailede sorunlar var ise bu dua ile kısa sürede sorunlar hal olacaktır. Etkili ve güzel olan buda hakkınızda en hayırlı olanı size nasip eyleyecektir.

  Abdest alıp yolda giderken xx defa besmele çeker ve ardından 70 defa “sübhaneke la-ilahe illa ente ya rabbe külli şey-in ve Varisehü ve razikahü ve Rahimehu”

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı