• Aşk Ve Muhabbet Duası

  Her konuda sevgi aşk muhabbet hakkındaki hacetlerinizin kabulü için etkili ve güzel bir duadır. Allah’ın izni ile istediğiniz sevgiyi aşkı muhabbeti bulacaksınızdır.

  Allâhümme sallive sellim alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî kadra lâ ilâhe illeallâh. Ve a?nina vahfaznâ ve veffıknâ limâ terdâh. Vasrif annes sûe verda anil haseneyni reyhânetey hayril enâmi ve an sâiri âlihî ve ashâbihil kirâm. Ve edhılnel cennete dâres selâm. Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allâh.

  Manasi : Allah’im! Efendimiz Muhammed’e ve aline “La ilahe illeallah”in kadr u kiymetince salat ve selam eyle. Bizi ihtiyac icine dusurme, bizi koru ve rizkina mevaffak eyle. Bzden kotulukleri uzaklastir. mahlukatin en hayirlisinin iki reyhani olan Hasan ve Huseyin’den ve diger muhterem al ve ashabindan razi ol. Ey Hayy ve Kayyum Allah’im! Bizlere selam ve selamet evi olan cenneti nasip eyle

  Sirlari :

  Dilek ve emeline ulasmak isteyen bu salavati 1100 defa okumalidir.
  Yine Efendimiz (sav)’i ruyada gormek icin 1000 defa okunmalidir. Bin defa okuyana rizik kapilari acilir. Fukaralik cekmez. Mahlukat tarafindan sevilir. Allah Teala o kisiyi musaibetlerden muhafaza buyurur.
  Getirecegi Salat u selam kisiye, kabirde, mahserde, Sirat koprusunu gecmekte yol gosteren bir nur olur. Kisi salat u selamla dusmanini yenilgiye ugrattigi gibi, kalbini de nifaktan kirden, pastan temiz kilar.Ve yine yararlarindan biri de,kisinin mumin kardeslerine karsi sevgisinin artmasina, nifaktan uzaklasmasina yardimci olmasidir.

  Gelen Aramalar:

  • diger havas konuları bir duşmana irsali musallat et
 • Kuvvetli Aşk Duası

  Bir mum üzerine 41 defa ”ve elgaytü aleyke mehabbeten minni” diyerek üflersin. Mumu bitene kadar yakarsın. Sevdiğin senin aşkından yanıp tutuşur sensiz yapamaz, inanarak yapmak önemli.

 • Kendine Aşık Ettirme Duası

  Bir kağıda iki adet resim çizilir. Yada sevmesi

  istenen kişilerin resmi yan yana konur. Veya

  çamur yahut balmumundan bir kız ve bir erkek

  heykeli yapılır.Resimlerin veya heykellerin göğüs

  hizasına erkek ve kızın adları ana adları ile

  beraber yazılır. Resimler bir daire içine alınıp

  1000 defa ya vedüd denip her defasında sıcak

  nefesle hu diye üflenir. Ve sonunda dua edilip bu

  resimler yüksekçe bir yere görünecek şekilde

  asılır. Altınada ey Allah’ın mahlukatı. Bunlar

  birbirine sevdalıdır yazılır.

 • Sevdiğiniz Kişinin Aşık Olması İçin Dua

  “SENESTEDRİCÜHÜM MİN HAYSÜ LÂ YA’LEMÛN”

  Sevdiğiniz kişinin anne adını ve kişinin adını ebced ile hesaplayıp çıkan sayıyı yukarıdaki ayeti kerimenin sayısı olan 1667 ilave ederek yedi gece okuyun ve sonunda okuduklarını sevdiğin kişiye yollarsan (niyet ile) seni son derece büyük bir aşkla ve muhabbetle sever. Okuma zamanı muhabbet saati olmalı ve güzel bir tütsü yakılmalıdır.

 • Erkeği Kendine Aşık Etmek için Dua

   

  Bismillahirrahmanirrahim. İza zülziletil ardu zilzaleha. Ve ahrecetil ardu eskaleha. Ve kalel insanü ma leha. Yevme izin tühaddisü ahbaraha. Bi enne rabbeke evha leha. Yevme izin yasdürünnasü eştata eştata eştata. Aksemtü aleyküm ya sükkâne hâzel mekâni insarifû hattâ akdi haceti.

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”.Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti.

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû. Ellezîne yeterabbesûne biküm fein kâne leküm fethun minallâh. Feasallâhü en ye’tiye bil fethı ev emrin min ındihi. Felemmâ nesû mâ zükkirû bihi fetehnâ aleyhim ebvâbe külli şeyin. Ve ındehü mefâtihul ğaybi lâ ya’lemühâ illâ hüve ve ya’lemü mâ fîl berri vel bahr. Vestekberû anhâ lâ tüfettehu lehüm ebvâbes semâ’. Alallâhi tevekkelnâ rabbenafteh beynenâ ve beyne kavmenâ bil hakki ve ente hayrul fâtihîn. Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav elfetehnâ aleyhim berakâtin mines semâi vel ard. in testeftihû fekad câ ekümül fethu ve in tentehû fe hüve hayrun leküm. Velemmâ fetehû metâahüm vecedû bidâ atünâ ruddet ileyhim. Vesteftehû ve hâbe küllü cebbârin anîd. Ve lev fetehnâ aleyhim bâben mines semâi fezallû fûhi ya’ricûn. Hattâ izâ fetehnâ aleyhim bâben zâ azâbin şedîdin izâ hüm fîhi müblisûn. Ev mâ melektüm mefâtihahü ev sadîkıküm. Fefteh beynî ve beynehüm fethan ve neccinî ve men meıye minel mü’minîn. Mâ inne mefâtihahü letenûü bil usbeti ûlîl kuvveh: ve yekûlûne metâ hâzâl fethu in küntüm sâdikîn. Kul yevmel fethı lâ yenfeullezîne keferû îmânühüm ve lâ hüm yunzarûn. Kul yecmeu beynenâ rabbünâ sümme yeftehu beynenâ bil hakki ve hüvel fettâhul alîm. Mâ yeftehıllâhü lin nâsi min rahmetin felâ mümsike lehâ ve mâ yümsike felâ mürsile lehü min ba’dihi ve hüvel azîzül hakîm. Cennâti adnin müfettehaten lehümül ebvâb. Ve sîkallezîne keferû ilâ cehenneme zümeran hattâ izâ câûhâ fütihat ebvâbühâ. Ve sîkallezînet tekav rabbehüm ilel cenneti zümeran hattâ izâ câûhâ ve fütihat ebvâbüha ve kâle lehüm hazenetühâ selâmün aleyküm tabtüm fedhulû hâ hâlidîn.

  Bismillâhirrahmânirrahîm. İnnâ fetehnâ leke fethan mübînâ. Li yağfira lekel âhü mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yütimme ni’metehü aleyke ve yehdiyeke sırâtan müstekîmâ. Ve yensurakallâhü narsan azîzâ ve esâbehüm fethan karîbâ. Fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ. Fefetahnâ ebvâbes semâi bi mâin münhemir. Ve lillâhi mîrâsüs semâvâti vel ardı lâ yestevî minküm men enfeka min kablil feth. Nasrun minallâhi ve fethun karîbün ve beşşiril mü’minîn. Ve fütihatis semâü fekânet ebvâbâ.

  Bismillâhir- rahmânirrahîm. İzâ câe nasrullâhi vel feth. Ve ra eytan nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fer sebbih bi Hamdi rabbike vestağfirhü innehü kâne tevvâbâ. Allâhümme innî eselüke bismike yâ Hayyü yâ Kayyûmü yâ Zel celâli vel ikrâm. Yâ Allâhü yâ Rahmânü yâ Rahîmü yâ ilâhünâ ve âlihi külli şeyin ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente. Ve eselüke bismikel ma’rûfil mukaddesil meymûnetil mübâraketi en tağfirali zünûbî ve takdî hâcetî ve tensuranî a’dâî ve teftehu lî ebvâbe hayrâtike ve in tecal l îmin külli hemmin Ferhan ve min külli dîkın mahracan ve min külli usrin yüsran ve ilâ külli hayrin sebîlen yâRabbel âlemîn.ve sallalâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmeîne bi rahmetike yâ erhamer râhimîne bi hürmeti seyyidil mürselîne vel hamdü lillâhi rabbil âlemîn. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed. Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed.

  Kalbe ve bedene ve cemia cevariha “sevdiğin kişinin ismi”. Allahümme sehhirli kalbe “sevdiğin kişinin ismi” bi hürmeti Muhammed in ve hazihis ayetiş şerifeti. Allahümme ihrik ve sehhirli kalbe sevdiğin kişinin ismi” “ala mehabbete “senin ismin”. Tevekkelü Ya huddame hazihis ayetiş şerifeti ve ahriku kalbe “sevdiğin kişinin ismi”bi muhabbeti “senin ismin” bi hakki hazihis ayetiş şerifeti. Sehhirli sevdiğin kişinin ismi” “bi hakki ayetiş şerifeti. Amin. Ecîbû eyyühes sâkinûne fi hâzel mekâni bârakellâhü fîküm ve aleyküm.

  Gelen Aramalar:

  • bir erkeği kendine aşık etme duası
 • Besmele İle Sevgi Duası

  bu tarif besmelenin kendini sevdirme havvasıdır

  Bir kimseye kendini sevdirmek istersen: Bir bardak su üzerine 786 defa Besmele-i şerifi okuyup, bu suyu matlubuna içirirsen, matlubun seni şiddetli bir aşkla sever.
  Okuduktan sonra içirmeden önce niyetinizide yaparsınız

  faydalı olmasını niyaz ederim

 • Eski Sevgiliyi Geri Döndürme Duası

  cuma veya pazar sabahı sabah namazı ardında salavatı şerife oku,sonra yasin sonrasında yazacağım bu duayı oku

  Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle
  minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta’kılûn. Hâzihi
  cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm
  tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ
  eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev
  neşâü letemesnâ alâ a’yünihim festebekus sırâta fe ennâ
  yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim
  femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü
  nünekkishü fil halkı efelâ ya’kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı’ra ve
  mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn.
  Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel
  ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente
  ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ
  ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim.
  Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm
  emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt
  tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ
  kecu’sestâîl”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti hava’
  bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

  bu duanın ardından

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

  bunu okuyacaksınız bu ikinci duada isimler zikredilecek

 • Tesirli Sevdiğine Kavuşma Duası

  aşk duası ihtiyacı olan kardeşlerimiz için bir aşk duası daha yazıyorum,bu duada yine cuma veya pazar sabahları sabah namazı ardı okunabilir öncelikle salavat sonra yasin suresi oku sonra

  İnnî âmentü bi rabbiküm fesmeûn. Kîled hulil cennete kâle
  yâ leyte kavmî ya’lemûn. Bimâ ğaferalî rabbî ve cealenî minel
  mükremîn. Ve mâ enzelnâ alâ kavmihi min ba’dihi min cündin
  mines semâi ve mâ künnâ münzilîn. İn kânet illâ sayhaten
  vâhideten fe izâ hüm hâmidûn. Yâ hasraten alel ıbâdi mâ
  ye’tîhim min rasûlin illâ kânû bihi yestehziûn. Elem yeravkem
  ehleknâ kablehüm minel kurûni ennehüm ileyhim yâ yerciûn.
  Ve in küllün lemmâ cemîun ledeynâ muhdarûn. Ve âyetün
  lehümül erdul meytetü ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben
  fe minhü ye’külûn. Ve cealnâ fîhâ cennâtin min nehîlin ve
  a’nâbin ve feccernâ fîhâ minel uyûn. Liye’külû min semerihi
  ve mâ amilethü eydîhim efelâ yeşkürûn. Sübhânellezî hakakal
  ezvâce küllehâ mimmâ tünbitül ardu ve min enfüsihim ve
  mimmâ ya’lemûn. Ve âyatün lehümül leylü neslehu minhün
  nehâra fe izâ hüm muzlimûn. Veşşemsü tercî limüstekarrin
  lehâ zâlike takdîrul azîzil alîm. Vel kamara kaddernâhü
  menâzile hattâ âdekel urcûnil kadîm. Leşşemsü yenbeğî lehâ
  en tüdrikel kamara ve lel leylü sâbikun nehâri ve küllün fî
  felekin yesbehûn. Ve âyetün lehüm innâ zürriyyetehüm fil
  fülkil meşhûn. Ve halaknâ lehüm min mislihi mâ yerkebûn. Ve
  in neşe’ nuğrikhüm felâ sarîha lehüm ve lâ hüm yünkazûn. İllâ
  rahmeten minnâ ve metâan ilâ hîn. Ve izâ kîle lehümüttekû mâ
  beyne eydiküm ve mâ halfeküm lealleküm türhamûn. Ve mâ
  te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim illâ kânû anhâ mu”ridîn.
  Ve izâ kîle lehüm enfikû mimmâ razekakümüllâhü kâlellezîne
  keferû lillezîne âmenû enutımü men lev yeşâüllâhü etamehü
  in entüm illâ fî dalâlin mübîn. İyyâ kena’büdü ve iyyâ
  kenesteîn. Yâ serîu yâ karîbü yâ mücîbü ecib yâ Mîkâîl ente ve
  huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ burkân
  sâmian mutîan bi hakki İyyâ kena’büdü ve iyyâ kenesteîn. ve
  bi hakkis serîıl karîbil ma’bûdil müsteâni ve bi hakkil melikil
  ğâlibü aleyküm emruhu mensa’ ve bi hakki fehtaytîl kâle mûsâ
  mâ ci’tüm bihis sihru innallâhe seyübtılühü innallâhe lâ
  yüslihu amelel müfsidîn. Ve aksemtü aleyküm yâ sudağyerâîl
  ”sehhirlî kulûb cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ” bi hakki
  ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin.

  bu duayı oku bunun ardından

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike secuzemceyûşin

  isimleri ekleyerek bu duayı okuyun

 • Sevdiğini Bağlamak İçin Dua

  Ve kul cael hakku ve zehakal batılü innel batıle kane zehuka. Kalbe fülan ibni fülaneh

  وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُو قًا قَلْبَ فُلاَنِ ابْنِ فُلاَنَةً
  Bu duayı safran mürekkebiyle kağıda yazıp sonrada suyla silip o suyu sevdiğiniz kişiye içirirseniz muhabbetle size bağlanır,yazılma saatleri perşembe kamer saatidir

  fülan ibni fülaneh yazan yere sevilen kişinin ismi yazılır

 • Sevdiğini Kendine Bağlamak İçin Dua

  Sevilen bir insanı kendine bağlamak için
  ج ح م خ

  bu harfler sağ başparmak tırnağına yazılır ve avuç kapatılır sonra yetmiş kere kevser suresi okunur niyetine yaptığınız kişinin yanına varınca avucunuzu açın içinizden dileğinizi söyleyin

  kevser suresinin celbi muhabbet için havası celilesidir.

  Gelen Aramalar:

  • kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya allah
  • ya mukallibel kulub esmasi
  • ya mukallibel kulub fazileti
  • ya beduh ne için okunur
  • ya mukallibel kulub zikri
  • YAKADIRU KADIMU YA WEDUDU YA BEDUHU YA LATIFA
  • ya vedut entellezi anlamî
  • ya rafiul azizul latif
  • mukallibel kulub fazileti
  • kul in kuntum tuhibbunellah fettebiuni yuhbibkumullah ya vedut ya beduh ya cemil ya celil ya
Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı