• Dileğinizin Kabul Olması İçin Okunacak Dua

  Şeyh Muhyiddin Arabi k.s.a. hazretleri söyle buyurmustur:
  Bir kimsenin çok mühim bir dileği olursa,

  aksam namazını kıldıktan

  sonra yerinden kalkmadan 40 defa Fatiha suresini okur ve en
  sonunda şu mübarek duayı akabinde okursa mücerreptir. Allahu alem bissavab

  İlâhî ılmüke kâfin anis süâli ekfinî bi hakkil fâtihati süâlen ve
  keremike kâfin anil mekâli ekrimnî bi hakkil fâtihati mekâlen
  ve hasale mâ fi zamîrî.

  (Yâ ilâhî! Senin ilmin benim isteğime yeterlidir. Fâtiha nın hakkı
  için istek yönünden sen bana kafi ol. Senin keremin benim sözüme
  karsı kafidir. Fâtiha nın hakkı için bana kafi ol. Gönlümde olanı
  meydana getir).

  Gelen Aramalar:

  • yerinden kalkmadan duan kabul olur
  • yerinden kalkmadan kabul olan dua
  • hangi duayı okursan dileğin kabul olur
 • Fakirlikten Kurtulmak İçin Dilek Duası

  Fakirlikte kurtulmak bolluk ve bereket için aşağıdaki dilek duasını 1000 defa okuyun

  Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî eselüke yâ Allâhü
  yâ Allâhü yâ Allâhü yâ ilâhel evvelîne vel âhirîne bil kavlillezî
  kultehü fî nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi ve selem.
  Elem neşrahleke sadrek. En teşrahlî sadrî ve bil ismillezî
  şerahte bihi sadra nebiyyinâ muhammedin sallallâhü aleyhi
  ve selleme ve bil islâmi yâ selâmü yâ mü’minu yâ müheyminu
  yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke bi kavlike fî hakki
  nebiyyike sallallâhü aleyhi ve selleme Ve veda’nâ anke vizrak.
  Yâ vizra men lâ vizra lehü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü ve
  eselüke bi kelâmikel kadîmillezî leyse bi mahlûkın bi kavlike li
  nebiyyike muhammedin sallallâhü aleyhi ve sellem Ellezî
  enkada zahrek. Yâ zâhiru yâ bâtınu lâ yahfâ aleyke hâlî ahfinî
  an ebsâriz zâlimîne yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü eselüke
  bismikellezî rafeat bihis semâvâti ve besatte bihil ardîne ve bi
  kavlike li habîbike Ve rafa’nâ leke zikrak. Yâ râfiu yâ zâkiru
  ezkirnî bi zikriz zâkirîne ellezî yezkürûnellâhe kıyâmen ve
  kuûden ve alâ cünûbihim yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel
  ardı Rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılen sübhâneke fekınâ
  azâben nâri ente vikâyetî minel kavmiz zâlimîne yâ Allâhü yâ
  Allâhü yâ Allâhü eselüke bi muhkemi kitâbikel azîzi yâ azîzi
  a’zinî bi i’zâzi ızzihi kudretike ve yessir lî umûrad dünyâ ved
  dîni yâ hayra men yürcâ yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü Fe inne
  meal usri yusrâ. İnne meal usri yüsrâ. Eselüke en tüyessiralî
  küllü mâ teassera alâ bi teysîri minke yâ Allâhü yâ Allâhü yâ
  Allâhü Fe izâ ferağte fensab. Ve ilâ rabbike ferğab. Eselüke bir
  râğıbîne ileyke ve bil âyâtil beyyinâti vez zikril hakîmi en
  tuhfînî an ebsâri men yürîdünî bi sûi min cemîıl halâikı
  ecmeîne ve en tüsahhiralî hâdime hâzihis sûretiş şerîfeti vel
  esmâi fî celbir rızkı ilâ haysü künte yâ muînü ve atfü kulûbi
  ıbâdike alâ ecmeîne ve fî defı cemîmıl mudârri annî yî latîfü yâ
  hafîzu yâ mübînü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü yâ vedûdü yâ
  vedûdü yâ vedûdü yâ rabbü yâ vedûdü yâ hayyü yâ kayyûmü
  yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hayyü yâ kayyûmü yâ zel arşil
  mecîdi yâ mübdiü yâ muîdü yâ zel batşiş şedîdü yâ men hüve
  fe’alün limâ yürîdü eselüke bi nûri vechikellezî melet bihi
  erkâne arşike ve eselüke bi kudretikelletî kadderte bihâ alâ
  cemîı halkıke ve eselüke bi rahmetikelletî ve siat külle şeyin lâ
  ilâhe illâ ente bi rahmetike esteğîsü ve min azâbike estecîru
  yâ ğayyâsel müsteğîsîne ağsinî yâ Allâhü yâ Allâhü yâ Allâhü
  bi rahmetike yâ erhamer râhimîne Allâhümme rahmetüke ercû
  felâ tekiltî ilâ nefsî tarfete ayni ve eslıh lî şe’nî küllehü bi
  rahmetike yâ erhamer râhimîne ve sallallâhü alâ seyyidinâ
  muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

 • En İyi Dilek Duası

  En iyi en etkili bu değerli dilek duasını sizle paylaşıyorum 1000 defa okumanız gerekmektedir

  Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la guvvete illa billahil aliyyil azim ya hayyü ya gayyüümü ya haliimü ya gadiim ya daim ya ferde ya vitra ya ehade ya samed ” kaynak kur’an-ı kerim’in havas ve esrarı imam-ı yafii

 • İman İçin Dilek Duası

  İmanınızı korumak şirke düşmemek dininize bağlı yaşamak için aşağıdaki duayı okuyunuz

  Ya uddeti inde şiddeti, Ya recai inde musibeti, Ya mu’nisi inde vahşeti, Ya sahibi inde gurbeti, Ya veliyi inde nimeti, Ya gıyasi inde kürbeti, Ya delili inde hayreti, Ya gınai inde iftikari, Ya melcei inde ıdtırari, Ya mugisi inde mefza’i. Subhaneke ya ilahe illa ente el-gavsa el-gavsa hallisna mine’n-nar.

 • Celp Etmek İçin Dilek Duası

  Uzaktaki insanı kendien döndürmek bunun için dileği olanların okuması gereken duadır dua aşağıdadır

  Kul uhiyye ileyye ennehüs temae neferün minel cinni fekalu inna semina kuranen aceba yehdi ill rüşdi feamenna bih ve len müşrike bi rabbina ehad ave ennehü kane yekulu sefiyhüna alallahi şatata ve enna zennenna en len tekulel insü vel cinnü allallahi keziba ve ennenhü kane ricalün minel insü yeuzune ricalin minel cinni fezadühüm reheka ve ennehüm zannü kema zanentüm en lilen yed asallahu ehada ve enna lemessessemae fevecedna ha muliet harasen kaide lissem i femen yestemiil ane yecid lehü şihaben rasada ve bi esmail azim ilinsü ve davetil ceberutu ve bi hakkı ademe nurike insi ve bi hakkılcinni ve insi ve ila hazihil esmai ve bi hakkı hamim ayın sinkaf ve bi hakkı esmaillahi teala ve bihakkı hatemi süleyman bin davud ve bi hakkı kef hayın sad innehü veliyyü ve ilahi ademe ve ilahi seyyide hü ves sultane ademe ya zel celali vel ikram ey nuri nurike ins adem ve bi hakkı mustafa ve bi hakkı zebur in insi adem ve bi hakkı incil ins adem ve bi hakkı ins adem ve bi hakki tevrat insi adem ve bihakkıl nebiyyi insi adem ve bi hakkı yunus insi adem ya azim ve bi hakkı ibrahim insi adem ve bi hakık cebraili insi adem ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Gaffar ya şekur ya Halim ya Sultan ya Subhan ya Macid ya Vahid ya Kahir ya Kadim ya Hannan ya Mennan ya Deyyan ya Gufran veya Enzellahu mines senai min main fe ehya bihil ardi bade mevtiha ve iza cael insü hazihi sebate bi kudretillahi teala ve izzatillahi ya zel celali vel ikram Allahümme sehirli kalbi (burada tesir etmek istediginin adini ve anne adini soyle) el acele el acele el acele es saate es saate essaatte essaate el vehan el vehan el vehan..

  Gelen Aramalar:

  • www teksafe com
 • Hacet Duası

  Allah’ü Teala dan haceti bir dileği isteği olan kimse bu hacet duasını sabah namazından sonra bu duayı kıbleye karşı oturarak 100 kere okusun ayrıca bu dua ile hz. isa nın ölüleri dirilttiğide rivayet edilir

  Okunacak Hacet Duası Şudur :

  bismillahirrahmanirrahim
  vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim
  Allahümme inni es’elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitru ya ehadu ya samedü ya hayyu ya kayyumü ya zel celali vel ikram
  fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hu.
  aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

  Gelen Aramalar:

  • denenmiş kısa sürede olan dilek duası
  • en tesirli dualar
  • en etkili dilek duası
  • kuvvetli dualar
  • en kuvvetli dualar
  • tesirli dualar
  • dilek duası en tesirli dua
  • en güçlü dua
  • en kuvvetli dua hangisidir
  • dilek duası nasıl yapılır
 • Denenmiş dilek duası

  Her ne olursa olsun önemli bir dileğiniz olduğunda okuyabileceğiniz faydalı bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

  Dua nedir ve nasıl okunur açıklayalım

  Dört bin üçyüz elli altı 4356 adet Allah esması zikredilir zikredilir her altmışaltı 66 sonunda bir kere bu dua okuyun

  Allâhümme innî eselüke bi azametil ulûhiyyeti ve bi esrârir rubûbiyyeti ve bi ızzetis sermediyyeti ve bi hakki zâtikel ğalebiyyetil münezzeheti anil keyfiyyeti veş şübhiyyeti ve bi hakki melâiketike ehlül sıfâtil cevheriyyeti ve bi arşikellezî tağşâhül envâri bimâ fîhi minel esrâri illâ mâ kadaytü hâcetî
  min kezâ ve kezâ ev minke Allâhü Allâhü Allâhü el Kuddûsi el Kuddûsi el Kuddûsi irfa’ annî hucübez zulümâti ve erinî bi nûrike mâ ezhartehü li ıbâdike ehlül kulûbit tâhirâti yâ men kemâ kulûbel ârifîne bi nûril ülûhiyyete felen testetîal melâikete rafaa ruûsehüm min satvetil ceberûtiyyeti yâ men
  kâle fî muhkemi kitâbihil azîzi ve kelimâtihil ezeliyyeh. Allâhü nûrus semâvâti vel ardı meselü nûrihi kemişkâtin fîhâ misbâhun el misbâhu fî zücâcetin ezzücâcetü ke ennehâ
  kevkebün dürriyyün yûkadü min şeceratin mübâraketin zeytûnetün lâ şarkıyyetin ve lâ ğarbiyyetin yekâdü zeytühâ yudîü ve lem lem temseshü nârun nûrun alâ nûrin yehdillâhü li nûrihi men yeşâü ve yadribullâhül emsâle linnâsi vallâhü bi külli şeyin alîm.

 • Çocuğu Olmayanlar İçin Dua

  Besmelenin faziletleri ile devam ediyorum değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz

  Besmele-i şerifi bir kağıt üzerine 110 defa yazdıktan sonra
  çocuğu yaşamayan kadın bunu üzerinde taşırsa, Allah Teala nın
  izniyle çocuğu yaşar

  Çocuğu olmayan kadın, hayızdan sonra temizlenip bu yazılıyı
  üzerinde taşırsa, Allah c.c. ın izniyle hamile kalır.

 • Dilekler için okunacak dualar

  Her türlü dilek için: Üç (3) defa Zilzal suresini, onbir (11)
  defa İnşirah suresini, onbir (11) defa Fil suresini, onbir (11) defa şu
  mübarak Salavati şerifi:

  Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin nebiyyil ummiyyî
  ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim.

  786 defada Besmele-i şerifi okur ve buna yedi (7) gece devam
  eden kimsenin Allah Teala hazretleri maksadına ulaştırır.Okurken temmiz (mümkünse beyaz) elbise giyinin ve kıbleye karşı oturun

  Gelen Aramalar:

  • dilek için okunacak dualar
 • Etkili Hacet Duası

  Etkili bir hacet duasıdır değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerim duayı en az 7 gün okuyun namaz kılıyorsanız farz namazların ardından okumanız daha eftaldir

  Bismillâhirrahmânirrahîm. İlâhî rahmetike ve siat külli şeyin lâ
  ilâhe illâ ente yâ erhamerrâhimîne kaddertel eşyâe ve
  ahkemtehâ bi hıkmetike ve rahimtel ıbâde bi rahmetül umûmi
  rahmetil hususı sübhâneke entellâhür rahmânür rahîmü
  ihâtati sirri imdâdiyyeti mülkike ihâtaten ebediyyeten ve
  ahadiyyeten eselüke ve etevesselü ileyke bi esmâikel hüsnâ
  en teşhednî hakâikal eşyâi ve en teveffikanî li hıfzıhâ ve entel
  hannânül mennânür rahmânü aleynâ fil ezeli vel ebedi bil
  keşfi an sirrin nefsi vel cismi ve hakîkatihâ yâ Allahü yâ
  Allahü yâ Allahü yâ maliki yevmiddîn. Sehhirlî hâdime hâzal
  ismiş şerîfi ve müdnî bi rakîkati min rakâikıke li ahzî bihâ
  beyne ebnâü cinsî yâ Allahü yâ Rahmân.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı