• Sevdiğinizi Kendinize Aşık Etmek İçin Çok Etkili Dua – Büyü

  Bir kimseyi kendini aşk-ı muhabbet ile kendine bağlamak için aşağıdaki ayetleri kristal bir kap içindeki su üzerine 41 kere okuyup o kimseye içirirse bu yöndeki muradına hasıl olmaktadır. Denenmiş etkili uygulamalar arasında yer alan bir tertiptir.
  Bismillahirrahmanirrahim
  Ves saffatı saffa fez zacirati zecra fet taliyati zikra inne ilaheküm levahidrabbüs semevati vel ardi vema beynehü ma ve rabbül meşarik inne zeyyennes semaüd dünya bi ziynet inil kevakib ve hıfzen min küllü şeytanin marid (üç kere) la yessemeunel melail ala ve yukzefune min külli canib du huran ve lehüm azabun vasıbilla men hatıfel hatfete feat beahu şihabun sakıb ve kul cael hakku ve zehakal batılu innel batıle kane zehukave nünezzilü minel kuranü ma hüve şifaün ve rahmetün lil müminin.

  Gelen Aramalar:

  • innehu li-hubbil hayri le şedid*
 • Tesiri Yüksek Çok Etkili Aşk-ı Muhabbet Duası

  Bir kimseyi veya bir yakınını kendine aşk ve muhabbet ile bağlamak isteyen kişi .. celilesini .. defa okuduktan sonra yazıp aşağıdaki duayı da ilave ettikten sonra üzerinde taşısın. Bu yöndeki dileğinin kabul olduğunu hayretler içinde görecektir. Denenmiştir. Dua budur:
  Bismillahirrahmanirrahim
  Ya rabbi (üç kere) ya hay (üç kere) ya kayyum (üç kere) ya zel celali vel ikram es’elüke biismikel azim en terzukni rızken helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdülillahi rabbil alemin.

 • Çok Kuvvetli Aşk Muhabbet Duası

  İki kişiyi birbirine aşk ve muhabbet ile bağlamak için aşağıda gelen azimeti şerife miskianber mürekkebi ile … adet yazılır. Sonrasında bu kerimeyi … gün boyunca üzerinde taşıyan kimsenin bu yöndeki dileği gerçekleşir.
  Ve yes’eluneke anil cibali fe kul yensifüha rabbi nesfa*
  Fe yezeruha kaan safsafa*
  e-ve-lem yerallezine keferu ennes semavati vel erda kaneta ratkan fe fetaknahüma ve cealna minel mai külle şey’in hayy e fe la yü’minun*
  ve nünezzilü minel kur’ani ma hüve şifaüv ve rahmetül lil mü’minin*
  felemma tecella rabbühu lil cebeli cealehu dekkev ve hara musa saika felemma efaka kale sübhaneke tübtü ileyke ve ene evvelül mü’minin*
  merecibahreyni yeltekiyani*
  fe kulnadrib bi asakel hacer, fenfecerat minhüsneta aşrate ayna, kad alime küllü ünasim meşrabehüm, külu veşrabu mir rizkillahi ve la ta’sev fil erdi müfsidin*
  ve anetil vücuhü lil hayyil kayyum ve kad habe men hamele zumla*
  ve men yetevekkel ‘alellahi fehuve hasbuhu innallahe baliğu emrihi kad ce’alallahu likulli şey’in kadren*
  fe fetahna abvabes semai bimaim munhemir*
  ve feccernel erda uyunen feltekal mau ala emrin kad kudir*
  allâhümme innî en-tecmea beyne fülan ibni fülana an ferci fülana binti fülana ve hallû zekerihî ve nefsihî ve fercihâ bi-hakki hazihil esmâi, inneke alâ külli şey’in kadîr*
  Yâ heyâşin, ahyan, esbâvûtin, inneke seyyidinâ velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm*
  Fî, Fî, Fî, Fî, Fî, essâ’ate, essâ’ate, elvâhan, elvâhan, el-acele, el-acele*

 • Sevdiğinin Sana Aşık Olması İçin Çok Tesirli Dua

  Aşağıda yer alan azimet aşk, sevgi, muhabbet konusunda Kur’anı Kerim’in en kuvvetli ayetleridir. Sabah akşam bu ayetleri ..defa okumaya devam eden kimse eğer aralarında kötü bir büyü yoksa kısa zamanda sevdiğine ya da ayrıldığı kimseye kavuşur. Eğer bir büyü neticesi ayrılmışlarsa önce büyünün çözülmesi icap eder. Denenen etkili uygulamalardır.
  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî*
  İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ*
  Züyyine lin nâsi hubbüş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’âmi vel hars, zâlike metâul hayâtid dünya, vallâhü ındehû husnül meâb*
  Kul in küntüm tühibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâhü ve yağfir leküm zünûbeküm, vallâhü ğafûrur rahîm*
  Yühıbbûnehüm ke hubbillâh, vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh, velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîâ, ve ennellâhe şedîdül azâb*
  Kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*
  Fe izâ azemte fe tevekkel alellâh, innellâhe yühibbül mütevekkilîn*
  Yühibbühüm ve yühibbûnehû ezilletin alel mü’minîne e-ızzetin alel kâfirîn*
  En yuhmedü bi-mâ lem yef’alü fe-lâ tahsebennehüm bi mefâzetin minel azâb, ve lehüm azâbün elîm*
  Ve lillâhi mülküs semâvâti vel ard, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*
  Fe kâle innî ahbebtü hubbel Hayri an zikri rabbî hattâ tevaret bil hicâb*
  Ruddühâ aleyye fe tafika meshen bis-sîki vel a’nâk*
  Ve in yürîdû en yahdeuke fe inne hasbekellâh, hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn*
  Ve ellefe beyne kulûbihim lev enfakte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lakinnellâhe ellefe beynehüm innehû azîzün hakîm*
  Yusüfü a’rid an hâzâ vestağfirî li-zembiki inneki künti minel hatiîn*
  Ve kâle nisvetün fil medinetimraetül azîzi türâvidü fetâhâ an nefsihî kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*
  Kul lâ es’elüküm aleyhi ecran illel meveddete fil kurbâ ve men yakterif haseneten nezid lehû fîhâ husnen innellâhe ğafûrün şekûr*
  Asallâhu en yec’ale beyneküm ve beynellezîne a’deytüm minhüm meveddeten vallâhu kadîrün vallâhu ğafûrün rahîm*
  Ve innehû li hubbil Hayri le şedîd*
  Ve uhrâ tuhibbûnehâ nasrun minallâhi ve fethun karîbun ve beşşirilmu’minîn*
  Ve iz feraknâ bikümül bahra fe enceynâküm ve ağraknâ êle fir’avne ve entüm tenzurûn*
  Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ*
  İz yekûlü li sâhibihî lâ tahzen innellâhe meanâ fe enzelellâhü sekînetehû aleyhi ve eyyedehû bi cünûdi lem teravhâ ve ceale kelimetellezîne keferus süflâ ve kelimetüllâhi hiyel ulyâ vallâhü azîzün hakîm*
  İnnâ kefeynâkel müstehzi-în*
  Lev enzelna hâzelkur’âne ‘alâ cebelin leraeytehâ hâşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillâhi ve tilkel’emsâlu nadribuhâ linnâsi le’allehüm yetefekkerûn*
  Hüvallâhullezî lâ ilâhe illâ hüve âlimülğaybi veşşehâdeti hüver-rahmânur-rahîm*
  Hüvellâhullezî lâ ilâhe illâ hüve el-melikül-kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül ‘azîzül cebbârül mütekebbir, sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn*
  Hüvellâhül hâlikul bâriul-musavviru lehül-esmâ-ül-hüsnâ yüsebbihu lehû mâ fiyssemâvâti vel’ardi, ve hüvel-azîzül-hakîm*
  Fe in tevellev fe kul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm*

 • Erkeği Aşık Etmek İçin Okunan Çok Tesirli Dua

  Aşk ve muhabbet ile bir kimseyi kendine bağlamak için; aşağıdaki mübarek ayeti kerimeleri herhangi bir … gününün … vaktinde miskianber mürekkebi ile temiz bir kağıda yazarak üzerine alır ve her sabah kalktığında bu ayetleri  7 defa okursa; muradına erer. Ayrıca kısa zamanda; ümit ettiğinden daha fazla mal, mülk ve servete kavuşur.

  Yazılacak ve okunacak ayetler şunlardır:

  Bismillâhirrahmânirrahîm

  Vel erda medednaha ve elkayna fiha ravasiye ve embetna fiha min külli şey’im mevzun*

  Ve cealna leküm fiha meayişe ve mel lestüm lehu bi razikiyn*

  Ve le kad mekkennaküm fil erdi ve cealna leküm fiha meayiş kalilem ma teşkürin*

  Allahü latiyfüm bi ibadihi yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül aziz*

  İnnellahe huver razzaku zul kuvvetil metin*

  Allahu latifün bi-ıbadihi yerzuku men yeşaü ve hüvel kaviyyül aziz*

  Vallahü yerzuku men yeşaü bi-gayri hısab*

  İnnellahe yerzuku men yaşaü bi-gayri hısab*

 • Aşk için Okunacak Çok Tesirli Dua

  Sevdiğiniz bir kimsenin size gerçek aşk ile yaklaşması, sizden etkilenerek ilgi duyması amaçlıdır. Bu yönde çok etkili olan uygulamalardır. Bunun dışında okumalar sayesinde yapılan çalışmaları bulunur. Dilerseniz aşağıda yer alan tesirli aşk dualarından olan kerimesini okuma yapabilirsiniz. Duası:

  Allâhümme innî es’elüke biennî eşhedü enneke entellâhu lâ ilâhe illâ ente’l-ehadü’s-samedü’l-lezî lem yelid velem yûled ve lem yekûn lehû küfüven ehad.

 • Sevdiğim Erkeği Kendime Nasıl Aşık Ederim Büyüsü – Duası

  Aşağıda yer alan azimet aşk, sevgi, muhabbet konusunda Kur’anı Kerim’in en kuvvetli ayetleridir. Sabah akşam bu ayetleri ..defa okumaya devam eden kimse eğer aralarında kötü bir büyü yoksa kısa zamanda sevdiğine ya da ayrıldığı kimseye kavuşur. Eğer bir büyü neticesi ayrılmışlarsa önce büyünün çözülmesi icap eder. Denenen etkili uygulamalardır.

  Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî*

  İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ*

  Züyyine lin nâsi hubbüş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’âmi vel hars, zâlike metâul hayâtid dünya, vallâhü ındehû husnül meâb*

  Kul in küntüm tühibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâhü ve yağfir leküm zünûbeküm, vallâhü ğafûrur rahîm*

  Yühıbbûnehüm ke hubbillâh, vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh, velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîâ, ve ennellâhe şedîdül azâb*

  Kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*

  Fe izâ azemte fe tevekkel alellâh, innellâhe yühibbül mütevekkilîn*

  Yühibbühüm ve yühibbûnehû ezilletin alel mü’minîne e-ızzetin alel kâfirîn*

  En yuhmedü bi-mâ lem yef’alü fe-lâ tahsebennehüm bi mefâzetin minel azâb, ve lehüm azâbün elîm*

  Ve lillâhi mülküs semâvâti vel ard, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*

  Fe kâle innî ahbebtü hubbel Hayri an zikri rabbî hattâ tevaret bil hicâb*

  Ruddühâ aleyye fe tafika meshen bis-sîki vel a’nâk*

  Ve in yürîdû en yahdeuke fe inne hasbekellâh, hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn*

  Ve ellefe beyne kulûbihim lev enfakte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lakinnellâhe ellefe beynehüm innehû azîzün hakîm*

  Yusüfü a’rid an hâzâ vestağfirî li-zembiki inneki künti minel hatiîn*

  Ve kâle nisvetün fil medinetimraetül azîzi türâvidü fetâhâ an nefsihî kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*

  Kul lâ es’elüküm aleyhi ecran illel meveddete fil kurbâ ve men yakterif haseneten nezid lehû fîhâ husnen innellâhe ğafûrün şekûr*

  Asallâhu en yec’ale beyneküm ve beynellezîne a’deytüm minhüm meveddeten vallâhu kadîrün vallâhu ğafûrün rahîm*

  Ve innehû li hubbil Hayri le şedîd*

  Ve uhrâ tuhibbûnehâ nasrun minallâhi ve fethun karîbun ve beşşirilmu’minîn*

  Ve iz feraknâ bikümül bahra fe enceynâküm ve ağraknâ êle fir’avne ve entüm tenzurûn*

  Ve nünezzilü minel kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil mü’minîne ve lâ yezîdüz zâlimîne illâ hasârâ*

  İz yekûlü li sâhibihî lâ tahzen innellâhe meanâ fe enzelellâhü sekînetehû aleyhi ve eyyedehû bi cünûdi lem teravhâ ve ceale kelimetellezîne keferus süflâ ve kelimetüllâhi hiyel ulyâ vallâhü azîzün hakîm*

  İnnâ kefeynâkel müstehzi-în*

  Lev enzelna hâzelkur’âne ‘alâ cebelin leraeytehâ hâşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillâhi ve tilkel’emsâlu nadribuhâ linnâsi le’allehüm yetefekkerûn*

  Hüvallâhullezî lâ ilâhe illâ hüve âlimülğaybi veşşehâdeti hüver-rahmânur-rahîm*

  Hüvellâhullezî lâ ilâhe illâ hüve el-melikül-kuddûsüs-selâmül mü’minül müheyminül ‘azîzül cebbârül mütekebbir, sübhânellâhi ‘ammâ yüşrikûn*

  Hüvellâhül hâlikul bâriul-musavviru lehül-esmâ-ül-hüsnâ yüsebbihu lehû mâ fiyssemâvâti vel’ardi, ve hüvel-azîzül-hakîm*

  Fe in tevellev fe kul hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm*

 • Birini Kendime Nasıl Aşık Ederim Duası – Büyüsü

  Lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün aleyhi ma anittüm harisün aleyküm bil müminine raufun rahim fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

  Bu ayeti kerimeleri aşk yönünde darda olan her insanın okumasında çok büyük faydalar vardır. Allahü Teala kısa sürede dardan kurtarır.

  Gelen Aramalar:

  • seni sevmeyen birini kendine nasıl aşık edersin dua
 • Sevdiğim Kadını Aşık Etmek İçin Büyü – Dua

  Kendine aşk ve muhabbet ile birisini bağlamak isteyen kişi .. celilesini .. defa okuduktan sonra yazıp aşağıdaki duayı da ilave edip, daha sonra üzerinde taşısın. Bu yöndeki dileğinin kabul olduğunu hayretler içinde görecektir. Denenmiştir. İlave edilecek dua budur.

  Bismillahirrahmanirrahim

  Ya rabbi (üç kere) ya hay (üç kere) ya kayyum (üç kere) ya zel celali vel ikram es’elüke biismikel azim en terzukni rızken helalen tayyiben bi rahmetike ya erhamer rahimin vel hamdülillahi rabbil alemin.

 • Sevdiğini Kendine Aşık Etme Duası – Büyüsü

  Lekad caeküm resulün min enfusiküm azizün aleyhi ma anittüm harisün aleyküm bil müminine raufun rahim fein tevellev fekul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim.

  Bu ayeti kerimeleri aşk yönünde darda olan her insanın okumasında çok büyük faydalar vardır. Allahü Teala kısa sürede dardan kurtarır.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı