• Kendini Sevdirme Duası

  Kevser suresi tatlı bir şey üzerine harflerinin adedi kadar okunur. Okumaya başlamadan evvel niyet edilmesi gerekir. Okuma bittikten sonra evvela allaha dua edilir. Sonrada ey bu surenin hadimleri bu sure-i şerife hakkı için bu tatlıyı yiyen kimsenin kalbine falancaya karşı allahın izni ile muhabbet ilga edin. Diye hadimlerinden yardım istenir.

 • Muhabbeti Artırmak İçin Dua

  Aşağıda yazılı esmaları her gün 70 defa okuyun. Herkesten sevgi ve muhabbet görür, her türlü ihtiyaçtan kurtulursunuz. Kısmeti kapalı olan kişiler için ilaç gibidir.
  Okunacak Dua:
  Allahümme ya ğaniyyü ya hamiydü ya mübdiü ya müıydü ya fealün li ma yüriydü ya rahıymü ya vedüdü ekfini bi halalike an haramike ve bi taatike an ma’sıyyetike ve bi fadlıke ammen sivak.

 • Er Rahim Şirinlik Duası

  Er Rahim esmasını şirinlik için bir kağıda 289 adet yazacaksınız değerli lahutiye.com üyesi kardeşlerimiz safran karışımı mürekkeple yazacaksınız yazdıktan sonra tam bir inanç ve hulusi kalp ile üzerinizde taşıyın insanlar arasında şirin görünürsünüz kırgın dargın olduğunuz kişiler hatta düşmenlık edenler sizinle barışmak ister sözün geçer kabul görürsünüz

 • Sevgi Kazanma Duası

  sevilenin sevgisini kazanmak için okunacak dualardır

  herhangi bir cuma sabahı sabah namazı sonrası,salavat,yasin suresi sonra bu okunur

  Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkal kavlü alel kâfirîn.
  Evelem yerav ennâ halaknâ lehüm mimmâ alimet eydâna
  enâmen fehüm lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehüm feminhâ
  rakûbühüm ve minhâ ye’külûn. Ve lehüm fîhâ menâfiu ve
  meşâribü efelâ yeşkürûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten
  leallehüm yünsarûn. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm lehüm
  cündün muhdarûn. Felâ yahzünke kavlühüm innâ na’lemü mâ
  yüsirrûn. Evelem yerav insânü ennâ halaknâhü min nutfetin fe
  izâ hüve hasîmün mübîn. Ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîn.
  Yâ kâdiru ya azîzü yâ mü’minu yâ müheyminu yâ zâhiru yâ
  kebîru ecib yâ Kesfeyâîl ente ve huddâmeke miner rûhâniyyeti
  vel ardiyyeti ve ente yâ meymûn sâmian mutîan bi hakki
  ğayril mağdûbi aleyhim veladdâllîne âmîn. Ve bi hakkil azîzil
  kebîril müteâli ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm emruhu
  zedzağ ve bi hakki lahhattîl limukfencil fevekaal hakku ve
  batale mâ kânû ya’melûn. Ve aksemtü aleyküm yâ yezağ yâ
  hakhâîl ”sehhirlî kulûbe cemîa benî âdeme ve benâti Havvâ”
  bi hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.

  ardından yine bir defa bu dua okunur

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabbetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike yeza’sendeyûşin.

  ikinci duada isimler zikredilir okumaya başlamadan önce salavatı şerife okuyun

 • Eski Sevgiliyi Geri Döndürme Duası

  cuma veya pazar sabahı sabah namazı ardında salavatı şerife oku,sonra yasin sonrasında yazacağım bu duayı oku

  Ve eni’büdûnî hâzâ sırâtün müstekîm. Ve lekad edalle
  minküm cibillen kesîrâ. Efelem tekûnû ta’kılûn. Hâzihi
  cehennemülletî küntüm tûadûn. Islevhel bimâ küntüm
  tekfirûn. Elyevme nahtimü alâ efvâhihim ve tükellimünâ
  eydîhim ve teşhedü ercülühüm bimâ kânû yeksibûn. Ve lev
  neşâü letemesnâ alâ a’yünihim festebekus sırâta fe ennâ
  yübsırûn. Ve lev neşâü lemesahnâ hüm alâ mekânetihim
  femestetâû mudiyyen ve lâ yerciûn. Ve men nüammirhü
  nünekkishü fil halkı efelâ ya’kılûn. Ve mâ allemnâhüş şı’ra ve
  mâ yenbeğî lehü in hüve illâ zikrun ve kurânün mübîn.
  Sırâtallezîne enamte aleyhim. yâ hakîmü Ya alîmü yâ allâmel
  ğuyûbi yâ nûru yâ aliyyü yâ latîfü yâ hâdî ecib yâ anyâîl ente
  ve huddâmeke miner rûhâniyyeti vel ardiyyeti ve ente yâ
  ebyad sâmian mutîan bi hakki sırâtallezîne enamte aleyhim.
  Ve bi hakkil hakîmil alîmi ve bi hakkil melikil ğâlibü aleyküm
  emruhu şetsah ve bi hakki cehhattîl ileyhi yasadül kelimüt
  tayyıbü vel amelüs sâlihu yerfeuh.Ve aksemtü aleyküm yâ
  kecu’sestâîl”sehhirlî kulûbi cemîa benî âdeme ve benâti hava’
  bi hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

  bu duanın ardından

  Allâhümme sehhirlî kalbi fülân ibni fülânete alâ mehabetî
  fülânete binti fülânete bi hakki ve bi hürmeti sûreî yâsîn bi
  hakki ve bi hürmeti seyyidike şekihüyûşin.

  bunu okuyacaksınız bu ikinci duada isimler zikredilecek

 • Kendini Sevdirme Duası

  Kalpleri kendinize çekebileceğiniz sevdirme duasıdır bir insanın niyetinede okuyabilirsiniz

  dua şöyledir
  bismillahirrahmanirrahim
  ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi

  duanın anlamıdır şudur
  Rahman Ve Rahim Olan Allah ın Adı ile
  ey hayat verip dirilten..sen ki bize sırlı bir hayat sunan,kalp ve gönüllerimize hayat veren,kendi ruhundan bize hayat üfleyen.bizim gizli ve açık duygularımıza nigehban olan rasullerin ve enbiyalarınsırrını ve keşfini bilen rabbim.senden sana veli bir kul ,esrara vakıf bir kul,ki enbiya ve rasullerin vakıf olduğu sırlara vakıf olmamı,ve beni ehli keşfin ilmine sahip kılmanı,ve onların gizli ve açık yaptıkları dualarını hissetmeyi,o vaadedilmiş kıyamet günü gelinceye kadar bana nasip et.

Aşk Duaları, Bağlama Duaları, Aşk ve Bağlama Büyüleri, Denenmiş Aşk Duası - Aşk Büyüsü, Büyü Bozma, Cin Musallatı